Hüküm ve Şartlar

HVAC PORTAL NURETTİN ÖZDEMİR olarak (bundan sonra kısaca HVAC PORTAL olarak anılacaktır) işlediğimiz kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu nedenle kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Veri Sorumlusu sıfatıyla HVAC PORTAL, kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirleri almakta, KVKK doğrultusunda kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dâhilinde işlemektedir.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu HVAC PORTAL’dır. Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Adres : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No: 12 Esenşehir - Ümraniye / İstanbul - Türkiye Telefon : +90

216 313 08 08

E-posta : [email protected]


2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz;

• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizin en iyi şekilde faydalanması için çalışmaların yapılması,

• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi,

• Reklam, kampanya ve promosyon faaliyetleri kapsamında müşteri ve verisi işlenen ilgili kişilerle iletişime geçilmesi,

• Veri sorumlusu olarak şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,

• Şirketimize talep ve şikâyetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, amaçları ile işlenir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;

• Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini ve ticari faaliyetlerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımız, danışman firmalarımız, tedarikçilerimiz, özel kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve farklı kanallardan ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, fiziki ortamda, elektronik ortamda ya da kapalı devre görüntüleme sistemleri vasıtasıyla ve diğer yöntemlerle yasal yollardan elde edilebilmektedir. Ayrıca toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan ilgili kişinin açık rızasının olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenir.

5. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve sonrasında KVKK’ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

6. Veri Sahibi (İlgili Kişi) Olarak Haklarınız

Veri sahibi (ilgili kişi) olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir.

Verisi işlenen ilgili kişinin KVKK’nun 11. maddesinde belirtilen;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

7. Başvurunun Yapılması ve Bilgi Alma Hakkı

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.makroteknik.com.tr adresindeki formu doldurarak, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No: 12 Esenşehir - Ümraniye / İstanbul - Türkiye adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir nüshasını [email protected] mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz.

Şirketimiz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Veri Sahibi Başvuru Formu

Bilgilendirme Yazısı

Formda yer alan her türlü kişisel bilgimin, HVAC PORTAL faaliyetlerinde, kampanyalarında, reklamlarında, tanıtımlarında ve iletişim çalışmalarında paylaşılmasına, işlenebilmesine, kullanılmasına, saklanmasına, tarafıma sms, mms, email gönderilmesine, sesli arama yapılmasına ve posta gönderilmesine muvafakat ediyor ve izin veriyorum.